Amtstafel

Kategorie

Amtstafeln
DatumAmtstafelKategorien
12.07.2024 - 12.08.2024KU_Erhaltungsbeiträgeerhöhungsverordnungamtliche Kundmachungen
12.07.2024 - 30.07.2024KU_Bauverhandlung Marhannamtliche Kundmachungen
02.07.2024 - 29.09.2024KU_Ausschreibung der Wahl zum Nationalratamtliche Kundmachungen
27.06.2024 - 24.07.2024KU_Grundeinlöseverhandlung_Lehneramtliche Kundmachungen
28.02.2024Voranschlag 2024amtliche Kundmachungen
15.12.2023NVA 2023amtliche Kundmachungen
17.03.2023Rechnungsabschluss 2022amtliche Kundmachungen